Text Box: Øster Velling sogn

I sognet finds der 7 kæmpehøje samt de to helleristningssten, der er fundet i den sløjfede Mandbjerghøj. Mandbjerghøj indeholdt en grav fra ældre bronzealder med sværd og bæltekrog med guldplade.

20 høje er ødelagt. Kulturarvsstyrelsen har 56 registreringer fra Øster Velling sogn.

 

Fredede oldtidsminder

Øster Velling Birk

Allerede i Valdemars jordebog 1231 havde kongen et gods Wæling, som var et særligt len, som senere af droning Margrethe den Første blev bortforlenet til Stig Andersen. Af senere ejere nævnes Erik Ottesen Rosenkrantz (ca. 1500) og hans svigersøn Fredbjørn Podebusk. I 1569 blev Øster Velling birk skødet til Erik Podebusk. Det omfattede 13 gårde i Øster Velling. Kongen overtog birket, da der ingen sønner var. I 1594 fik kronens bønder i Grensten, Helstrup og Øster Velling byer lov til at søge birketinget, der 1686 blev lagt sammen med Middelsom – Sønderlyng Herred.

Før udskiftningen lå gårdene i en dansk landsby samlet, mens den enkelte gårds agre kunne ligge mange forskellige steder, fordi de enkelte gårde skulle have lige meget af de forskellige kvaliteter jord. Man dyrkede jorden i et fællesskab. Denne måde at drive landbrug på var imidlertid besværlig, så derfor kom der 1781 en forordning om, at landsbyerne kunne udskiftes, så en gårds jord kom til at ligge samlet.

Nogle steder flyttede gårdene ud fra landsbyen, mens man andre steder lod gårdene blive liggende samlet og så udskiftede jorden i en stjerneudskiftning, således også i Øster Velling.

I Øster Velling ejede herregården Ulstrup en gård og et hus, og møllen var i selveje. De øvrige 15 gårde ejedes af Asmild Kloster. Desuden var der præstegården. Bønderne ønskede præstegårdsjorden udskiftet af det øvrige fællesskab, men præsten var utilfreds, så udskiftningen blev udsat. Først i 1789 blev Øster Velling udskiftet, men i første omgang blev præstegården, møllen og Ulstrups gård udskiftet, mens Asmild Klosters 15 gårde blev udskiftet nogle måneder senere.

Udsigt fra vejen mod Mandbjerghøj

Udskiftningen
Middelalderen